Skip links

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Γενικές Διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση ενοικίασης έχει ως αντικείμενο τη μίσθωση από την εκμισθώτρια στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο συμπεριλαμβανομένων του βασικού εξοπλισμού επιπλέον των υπηρεσιών και εξοπλισμού, όπως αποκλειστικά αναγράφονται στην προσφορά κράτησης. Ο μισθωτής χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ενοικιαζόμενο όχημα και οργανώνει το ταξίδι του κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ενοικίασης αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Εφαρμόζεται αποκλειστικά το ελληνικό δίκαιο για την ενοικίαση του οχήματος από την AESOP VANTOURS Α.Ε.. σε συνάρτηση με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της AESOP VANTOURS A.Ε.

Οι συμβάσεις ενοικίασης συνάπτονται στα ελληνικά ή αγγλικά γραπτώς. Όλες οι συμφωνίες μεταξύ της εταιρείας και του μισθωτή πρέπει επίσης να συνάπτονται γραπτώς. Οποιαδήποτε προφορική συμφωνία δεν έχει ισχύ.

Το ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Πελάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν εκτός των ελληνικών συνόρων με το όχημα, θα πρέπει να λάβουν προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της AESOP VANTOURS A.E. και τα ανάλογα ασφαλιστικά έγγραφα με επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Τα αυτοκινούμενο τροχόσπιτα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς (π.χ. διακοπές, πολυήμερες εκδρομές, εκδρομές σε εκδηλώσεις κλπ.). Απαγορεύεται η εμπορική χρήση (π.χ. υπο-ενοίκιο ή υπο-ενοικίαση, χρήση για ταξί ή μετακίνηση επιβατών ή παρόμοια), καθώς και η χρήση για μετακόμιση ή γενικά ως μεταφορικό όχημα (π.χ. έπιπλα, ποδήλατα, εκρηκτικές / εύφλεκτες / τοξικές και άλλες παρόμοιες επικίνδυνες ουσίες) είναι απαγορευμένη. Οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου από τον μισθωτή όπως ορίζεται παραπάνω, επιτρέπει στην AESOP VANTOURS A.Ε. να λύσει τη σύμβαση ενοικίασης μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και, αν απαιτείται, να ασκήσει αξιώσεις αποζημίωσης. Ωστόσο, η ενοικίαση ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου για σκοπούς δημιουργικού χώρου εργασίας ή ως εναλλακτική λύση για κατοικία δεν θεωρείται εμπορική χρήση και επομένως επιτρέπεται.

Ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης είναι 3 ημέρες την χαμηλή και μεσαία περίοδο και 7 ημέρες την υψηλή περίοδο για το κάθε αυτοκινούμενο όχημα.

2. Σύναψη Σύμβασης

2.1. Οι πελάτες έχουν τις εξής επιλογές για τη σύναψη συμβάσης:

– Οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση κράτησης χρησιμοποιώντας το σύστημα κρατήσεων μας στο διαδίκτυο.
– Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά / με email για ζήτηση προσφοράς συγκεκριμένης περιόδου ενοικίασης.

Στην συνέχεια, λαμβάνουν μία γραπτή προσφορά κράτησης από την AESOP VANTOURS Α.Ε. συνοδευόμενη από τους όρους και προϋποθέσεις για την σύμβαση ενοικίασης, στην οποία η εταιρεία δεσμεύεται για 2 εργάσιμες ημέρες. Η αποδοχή της προσφοράς από τους πελάτες γίνεται με την κατάθεση προκαταβολής ποσού που αναγράφεται στην προσφορά εντός της προθεσμίας που καθορίζεται εκεί. Η προκαταβολή θεωρείται αυτομάτως αποδοχή της σύμβασης ενοικίασης από τον πελάτη.

2.2. Για κάθε κράτηση, απαιτείται κατάθεση του 50% του συνολικού ποσού ενοικίασης αμέσως μετά την κράτηση. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να μεταφερθεί στον τραπεζικό μας λογαριασμό ή μέσω Paypal , ή με χρεωστική κάρτα ή πιστωτική κάρτα μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την παράδοση. Οι έγκυρες καταθέσεις στον λογαριασμό μας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου στον πελάτη. Εάν οι ανωτέρω καταθέσεις δεν πραγματοποιηθούν εγκαίρως, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την ενοικίαση.

2.3. Η σύμβαση της ενοικίασης αποστέλλεται στον μισθωτή με ανθεκτικό μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή εκτυπωμένη σε χαρτί) στην επιβεβαίωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή στο ταχυδρομείο, το αργότερο με την παράδοση του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου. Το περιεχόμενο της σύμβασης αποθηκεύεται σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων.

3. Οδηγοί Ενοικίασης

3.1. Η ελάχιστη ηλικία για τους οδηγούς των ενοικιαζόμενων οχημάτων μας είναι 23 ετών και η μέγιστη 80 ετών. Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν έγκυρο δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 5 έτη.

3.2. Ο μισθωτής και ο κάθε επιπλέον οδηγός καταχωρούνται γραπτώς στη σύμβαση ενοικίασης. Ο κάθε οδηγός πρέπει να προσκομίσει το πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης και μία ταυτότητας/διαβατήριο εν ισχύ κατά την παράδοση του οχήματος. Τα οχήματα δεν παραδίδονται χωρίς έγκυρο δίπλωμα οδήγησης και έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης.

3.3. Το ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να οδηγηθεί μόνο από τον μισθωτή και τους επιπλέον οδηγούς που καταχωρήθηκαν στη σύμβαση ενοικίασης. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που προκαλείται από εξουσιοδοτημένους ή μη οδηγούς.

4. Τιμές & Όροι Πληρωμής

4.1. Οι βασικές τιμές της ενοικίασης του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου μας προκύπτουν από την προσφορά που λαμβάνετε κατά την κράτηση σας. Οι τιμές των επιπλέον υπηρεσιών προκύπτουν από τον τιμοκατάλογο στη σελίδα του ιστοχώρου μας «φόρμα επικοινωνίας» όπως είναι αναρτημένες κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης στο διαδίκτυο. Οι τιμές περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ.

4.2. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την AESOP VANTOURS A.E., απαιτείται άμεση κατάθεση του 50% της συνολικής τιμής ενοικίασης (βλ. § 2.2). Η υπόλοιπη πληρωμή είναι προς εκκαθάριση μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή Paypal ή με χρεωστική κάρτα, master card ή πιστωτική κάρτα μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.

4.3. Η εκμισθώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει το όχημα μόνο μετά την πλήρη πληρωμή της προσφοράς ενοικίασης. Η AESOP VANTOURS A.E. έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη μίσθωση με άμεση ισχύ, εάν το προκαταβληθέν ποσό και/ή το υπόλοιπο δεν πληρωθούν έγκαιρα. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα για αναβολή της περιόδου πληρωμής ή για εξόφληση του τιμολογίου μετά το πέρας της σύμβασης ενοικίασης.

4.4. Εάν το ποσό ενοικίασης αυξηθεί μετά την υποβολή της αίτησης ενοικίασης λόγω παροχής από την εκμισθώτρια εταιρεία πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. εξοπλισμός, υπηρεσίες καθαρισμού, κλπ.), το πρόσθετο ποσό θα καταβληθεί από τον μισθωτή κατά την παράδοση του οχήματος, με μετρητά ή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4.5. Ο πελάτης αποδέχεται να παραλάβει την απόδειξη της ενοικίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν απαιτηθεί ρητά η απόδειξη να τυπωθεί και να σταλεί με ταχυδρομείο.

5. Εγγύηση

5.1. Το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλει ο μισθωτής θα κατατεθεί στον λογαριασμό της εταιρείας είτε πριν από την ημερομηνία παραλαβής είτε θα κρατηθεί με πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή.

5.2. Αποδεκτές είναι οι ακόλουθες κάρτες: MasterCard, Visa, JCB, UnionPay, Diners/Discover, VPay. Εάν η κατάθεση με πιστωτική κάρτα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την παραλαβή του οχήματος για διάφορους λόγους (π.χ. τεχνικά προβλήματα), ο μισθωτής είναι υπεύθυνος να καταθέσει το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας άμεσα.

5.3. Η πιστωτική κάρτα δεν θα χρεωθεί. Το ποσό της εγγύησης κρατείται και δεν είναι πλέον διαθέσιμο στον μισθωτή μέχρι να επιστραφεί το όχημα σε καλή κατάσταση. Οι κρατήσεις εγγυήσεων σε πιστωτικές κάρτες λήγουν αυτόματα μετά τη λήξη της 28ης ημέρας από την κράτηση της εγγύησης.

5.4. Η προκαθορισμένη εγγύηση είναι 1.000 ευρώ. Ο μισθωτής δεν έχει τη δυνατότητα μείωσης της εγγύησης.

5.5. Χωρίς εγγύηση, το ενοικιαζόμενο όχημα δεν παραδίνεται στον μισθωτή.

5.6. Η εγγύηση θα επιστραφεί αμέσως μετά την επιστροφή του οχήματος σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση των πιστωτικών καρτών, απαιτείται η ίδια πιστωτική κάρτα κατά την επιστροφή του οχήματος για να ακυρωθεί η κράτηση της εγγύησης πριν από τη λήξη της περιόδου των 28 ημερών. Στην περίπτωση παράβασης σύμβασης (π.χ. ζημιά στο εσωτερικό, ζημιά στο εξωτερικό του οχήματος, ζημιά στα ελαστικά ή τις ζάντες, ζημιά στο τζάμι & σπασίματα από πέτρες, ζημιά στην τέντα, μη γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, ασυνήθιστα βρώμικο τροχόσπιτο) ή επιπρόσθετης κράτησης πέρα της συμφωνημένης περιόδου ενοικίασης από την αρχική (π.χ. κράτηση επιπλέον εξοπλισμού/ υπηρεσιών), η AESOP VANTOURS A.Ε. έχει το δικαίωμα να κρατήσει τμήμα της εγγύησης. Εάν το ποσό της ζημιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με συγκεκριμένο τρόπο κατά την επιστροφή του οχήματος, η AESOP VANTOURS A.E. έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει την εγγύηση μέχρι την τελική διευκρίνιση, η οποία πραγματοποιείται από την AESOP VANTOURS A.Ε. εντός 14 εργάσιμων ημερών.

5.7. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα νόμιμων απαιτήσεων σε περίπτωση που προκύψουν εκ των υστέρων ζημιές από υπαιτιότητα του μισθωτή, οι οποίες λόγω της φύσης τους μπορούν να καθοριστούν μόνο μετά την λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου στην εταιρεία.

6. Ασφάλιση και Ευθύνη του μισθωτή

6.1. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς που απορρέουν από τον Νόμο.

6.2. Ο μισθωτής υποχρεούται να απαλλάξει την AESOP VANTOURS A.E. από όλες τις αξιώσεις τρίτων για τις οποίες είναι υπεύθυνος, ειδικά όσον αφορά κλήσεις, παραβάσεις ΚΟΚ, κυρώσεις/πρόστιμα και διόδια. Η AESOP VANTOURS A.E. έχει το δικαίωμα να χρεώσει προμήθεια ύψους 25,00 ευρώ ανά διαδικασία διεκπεραίωσης.

6.3. Τα τροχόσπιτα παραδίδονται με μεικτή ασφάλιση. Η κάλυψη της ασφάλειας περιλαμβάνει:
– Αστική ευθύνη με κάλυψη 500.000 ευρώ
– Πλήρης ασφάλεια
– Εθνική κάλυψη οδικής βοήθειας που περιλαμβάνει βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος και βλάβης

6.4. Σε περίπτωση ζημιάς, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για πλήρη και μερική ζημιά μέχρι το μέγιστο ύψος της συμμετοχής. Η προεπιλεγμένη αυτή συμμετοχή είναι 1.000 ευρώ για το πλήρες πακέτο ασφάλισης.

6.5. Η μέγιστη συμμετοχή ισχύει ανά κάθε αξίωση.

6.6. Ο μισθωτής φέρει πλήρη ευθύνη για το κόστος επισκευής κάθε ζημιάς στο εξωτερικό και εσωτερικό του οχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του (π.χ. αμέλεια, λανθασμένη λειτουργία, ή ακατάλληλη χρήση του οχήματος). Το ποσό της ζημιάς δεν περιορίζεται από την εγγύηση ή την αντίστοιχη συμμετοχή του πακέτου ασφάλισης. Αυτό αφορά συγκεκριμένα τις ακόλουθες ζημιές:
– Ζημιά στην τέντα: Η τέντα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Δεν πρέπει να επεκτείνεται σε ισχυρό αέρα και βροχή. Οι τάκοι που παρέχονται από την AESOP VANTOURS A.E. πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των ποδιών της τέντας, εφόσον η επιφάνεια στάθμευσης το επιτρέπει. Η επεκτεινόμενη τέντα δεν πρέπει να αφεθεί ανοιχτή χωρίς παρακολούθηση και πρέπει να συλλεχθεί εάν ο πελάτης απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
– Ζημιά στο σύστημα νερού: Ο μισθωτής φέρει πλήρη ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση (π.χ. πετρέλαιο στο δοχείο νερού) ή από τη γέμιση του δοχείου νερού με υγρά διαφορετικά από το νερό. Το σύστημα δεν μπορεί να καθαριστεί και συνήθως πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως.
– Λανθασμένο καύσιμο: Όλα τα οχήματα στον στόλο της AESOP VANTOURS A.E. κινούνται με νέους, χαμηλών εκπομπών κινητήρες πετρελαίου. Ο μισθωτής φέρει πλήρη ευθύνη για ζημιές και επακόλουθες ζημίες που προκαλούνται από τη λανθασμένη τροφοδότηση του δοχείου πετρελαίου ή AdBlue με διαφορετικό καύσιμο άλλων προδιαγραφών.
-Ακατάλληλη οδηγική συμπεριφορά: Ο μισθωτής πρέπει να οδηγεί το όχημα με προσοχή και σύμφωνα με το νόμο. Κακή οδήγηση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.
-χαμένα ή κατεστραμμένα κλειδιά.

6.7. Η ενημέρωση των υπαρχόντων ζημιών κατά την παράδοση του οχήματος είναι καθοριστική για τη ποιότητα συμφωνίας της ενοικίασης και την έκταση ευθύνης του μισθωτή.

7. Ευθύνη της AESOP VANTOURS A.E. ως Εκμισθωτή

7.1. Η AESOP VANTOURS A.E. φέρει ευθύνη ως εκμισθωτής σύμφωνα με τους όρους της ασφάλισης. Εξαιρούνται απαιτήσεις αποζημίωσης από πελάτες ή τρίτα πρόσωπα για αξιώσεις οποιαδήποτε ζημίας. Εξαιρούνται επίσης απαιτήσεις από πελάτες για τραυματισμούς, απώλεια ζωής, προβλήματα υγείας, καθώς και η ευθύνη για ζημιές που βασίζονται σε πρόθεση ή αμέλεια των πελατών. Οι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες που η εκπλήρωσή τους είναι απαραίτητη για την επίτευξη του αντικειμένου της σύμβασης. Η AESOP VANTOURS A.E. ως εκμισθωτής φέρει ευθύνη μόνο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.

7.2. Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης καλύπτουν όλους τους νόμιμους εκπροσώπους, εργαζομένους και άλλους αντιπρόσωπους της εταιρείας.

7.3. Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για χαρακτηριστικά του οχήματος που βρίσκονται εντός εγγύησης όσον αφορά την ποιότητα σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για προϊόντα.

8. Παραλαβή και επιστροφή οχήματος

8.1. Οι παραλαβές και επιστροφές των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων γίνονται χωρίς χρέωση εντός πόλεως Αττικής κατόπιν συνεννόησης στον τόπο που θα υποδείξει ο πελάτης, ή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελ.Βενιζέλος”.
Κάθε παράδοση – παραλαβή εκτός Αττικής χρεώνεται επιβαρύνοντας τον ενοικιαστή με 1€ το χλμ. Νυχτερινή παράδοση – παραλαβή μεταξύ των ωρών 20.00 – 09.00, χρεώνεται με 10€ πλέον ΦΠΑ το χλμ. Επιτρέπεται να διαφέρει το σημείο παραλαβής από το σημείο επιστροφής με πιθανή επιπλέον χρέωση όπως αναφέρεται παραπάνω εφόσον το σημείο είναι εκτός Αττικής.

8.2. Οι παραλαβές και επιστροφές των οχημάτων πραγματοποιούνται την ώρα που συμφωνείται μεταξύ του μισθωτή και της AESOP VANTOURS A.E.. Ο μισθωτής επιλέγει την ώρα παράδοσης και επιστροφής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και είναι δεσμευτική.
Η ενοικιάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλίνει από τις κρατημένες ώρες μετά από συνεννόηση με τον μισθωτή, αν οι δραστηριότητες της καθημερινότητας το απαιτούν.

8.3. Οι καθυστερήσεις στην επιστροφή του οχήματος πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην AESOP VANTOURS A.E. τηλεφωνικά. Σε περίπτωση καθυστέρησης περισσότερο από 60 λεπτά, η AESOP VANTOURS A.E. διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μια επιπλέον ημέρα ενοικίασης του ενοικιαζόμενου οχήματος.

8.4. Αν το όχημα επιστραφεί νωρίτερα από ό,τι συμφωνήθηκε στην σύμβαση ενοικίασης, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα για μερική επιστροφή της τιμής ενοικίασης.

8.5. Η σύμβαση ενοικίασης λήγει στο τέλος της περιόδου ενοικίασης που συμφωνήθηκε στην σύμβαση. Εάν ο ενοικιαζόμενος συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όχημα αφού έχει λήξει η συμφωνημένη περίοδος ενοικίασης, τότε χρεώνεται κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.

8.6. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην AESOP VANTOURS A.E. εγκαίρως στον τόπο που καθορίζεται στην σύμβαση. Οποιεσδήποτε καθυστερήσεις (π.χ. κυκλοφοριακή κίνηση, ατυχήματα κλπ.) πρέπει να αναφέρονται εγκαίρως και αμέσως στην AESOP VANTOURS A.E. Σε περίπτωση επιστροφής σε μέρα διαφορετική από την αρχικά συμφωνημένη ημέρα επιστροφής, χρεώνεται κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.

8.7. Απρόβλεπτοι παράγοντες όπως για παράδειγμα η κυκλοφοριακή κίνηση, οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις, καιρικές συνθήκες κλπ μπορούν να δημιουργήσουν καθυστερήσεις στην παράδοση ή επιστροφή του οχήματος. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα χρηματικής επιστροφής σε περίπτωση αποκλίσεων από τις συμφωνημένες ώρες.

8.7. Κατά την παραλαβή του οχήματος, ο μισθωτής και, εφόσον υπάρχουν, και οι άλλοι οδηγοί υποχρεούνται να προσκομίσουν έγκυρη ταυτότητα και έγκυρη άδεια οδήγησης. Η AESOP VANTOURS A.E. θα ενημερώσει τους πελάτες της κατάλληλα για το όχημα και τη λειτουργία του. Η κατάσταση του ενοικιαζόμενου οχήματος καταγράφεται κατά την παράδοση του οχήματος. Ενδεχόμενες ζημιές θα καταγράφονται προσεκτικά από την AESOP VANTOURS A.E., τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους υπαλλήλους στην σύμβαση ενοικίασης.

8.8. Το όχημα παραδίδεται στον ενοικιαζόμενο με πλήρες δοχείο καυσίμων. Ο ενοικιαζόμενος επιστρέφει το όχημα με πλήρες δοχείο καυσίμων. Εάν το όχημα επιστραφεί με μερικά γεμισμένο δοχείο καυσίμων, η AESOP VANTOURS A.E. διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει το κόστος για την πλήρη γέμιση του δοχείου καυσίμων συν ένα αντίτιμο διεκπεραίωσης €25 από το καταβληθέντος ποσού εγγύησης.

8.9. Ο καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού χώρου γίνεται από την AESOP VANTOURS A.E.. Εάν το όχημα επιστραφεί σε ασυνήθιστα βρώμική κατάσταση, η AESOP VANTOURS A.E. διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον ενοικιαζόμενο αμοιβή για τον εσωτερικό καθαρισμό ύψους 100,00 EUR. Αυτό μπορεί να κρατηθεί από το ποσό της εγγύησης που καταβλήθηκε. Αυτό ισχύει επίσης για ασυνήθιστα έντονη βρωμιά, π.χ. σε επίπλωση, τον ουρανό, τα αξεσουάρ κάμπινγκ ή παρόμοια.

8.10. Ακόμη κι αν ο μισθωτής δεν έχει κάνει συγκεκριμένη κράτηση για βάση ποδηλάτων, είναι δυνατόν να τοποθετηθεί μια βάση στο ενοικιαζόμενο όχημα. Η AESOP VANTOURS A.E. δεν έχει υποχρέωση να απεγκαταστήσει τη βάση ποδηλάτων. Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να απεγκαταστήσει τη βάση ποδηλάτων από μόνος του.

9. Πρόωρη ανάκληση

9.1. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη σύμβαση ενοικίασης οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης, χωρίς να αναφέρει λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση, η AESOP VANTOURS A.E. ως εκμισθωτής, λαμβάνει κατάλληλη αποζημίωση. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση, έχουν οριστεί ενδεικτικοί πίνακες αποζημίωσης – Σε περίπτωση ανάκλησης:

Έως την 51η ημέρα πριν από τη συμφωνημένη έναρξη ενοικίασης: Δωρεάν ακύρωση.
Από την 50ή ημέρα ως την 30ή ημέρα πριν από τη συμφωνημένη έναρξη ενοικίασης: 30% της τιμής ενοικίασης
Από την 29η ημέρα ως την 15η ημέρα πριν από τη συμφωνημένη έναρξη ενοικίασης: 60% της τιμής ενοικίασης
Από την 14η ημέρα ως την 8η ημέρα πριν από τη συμφωνημένη έναρξη ενοικίασης: 80% της τιμής ενοικίασης
Από την 7η ημέρα έως τη συμφωνημένη έναρξη της περιόδου ενοικίασης: 100% της τιμής ενοικίασης

9.2. Ισχύει η παραπάνω πολιτική ακύρωσης μέχρι 48 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Μόνο μια αλλαγή κράτησης είναι δυνατή χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση ακύρωσης, θα επιστραφεί στον μισθωτή το υπόλοιπο ποσό που δικαιούται μετά την αφαίρεση της συμφωνημένης τιμής ενοικίασης σύμφωνα με την παράγραφο 9.1. με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.

9.4. Εάν το ενοικιαζόμενο όχημα δεν παραληφθεί στην συμφωνημένη ώρα και τοποθεσία χωρίς ειδοποίηση, το ήδη καταβληθέν ενοίκιο θα παρακρατηθεί από την εταιρεία πλήρως. Στην περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί ποσό από τον μισθωτή, η AESOP VANTOURS A.E. εξακολουθεί να απαιτεί ολόκληρο το ποσό από τον ενοικιαστή ως αποζημίωση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

10. Συμπεριφορά σε περίπτωση ζημιάς

10.1. Σε περίπτωση ζημιάς, η AESOP VANTOURS A.E. ως εκμισθωτής πρέπει να ενημερωθεί αμέσως. Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση τεχνικών ελαττωμάτων.

10.2. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο μισθωτής πρέπει επίσης να ενημερώσει αμέσως την τοπική αστυνομία και να ζητήσει μία έκθεση ατυχήματος από την αστυνομία. Εάν υπάρχει σαφής απάντηση για την ευθύνη (π.χ. ένα τρίτο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα ήρθε σε επαφή με το σταθμευμένο ενοικιαζόμενο όχημα της εταιρείας), ο μισθωτής και η άλλη πλευρά που εμπλέκεται στο ατύχημα συμπληρώνουν σαφώς και ευανάγνωστα την έκθεση ατυχήματος, και την συνυπογράψουν και τα δύο μέρη. Ο ενοικιαστής είναι επίσης υποχρεωμένος να φωτογραφίσει ολόκληρη την τοποθεσία του ατυχήματος, και τα δύο οχήματα που εμπλέκονται στο ατύχημα με ορατές πινακίδες κυκλοφορίας και τις μεμονωμένες ζημιές στα δύο οχήματα λεπτομερώς. Σε περίπτωση ατυχήματος και βλάβης, παρέχεται στον μισθωτή μέσω της AESOP VANTOURS A.E. οδική βοήθεια καθώς και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ζημιάς (ενοικίαση αυτοκινήτου, διαμονή σε ξενοδοχείο, μεταφορά επιστροφής κλπ.) κατά περίπτωση.

11. Υποχρεώσεις Μισθωτή

11.1. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στο αυτοκινούμενο όχημα εκτός αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση της AESOP VANTOURS A.E.. Εάν πάρετε το κατοικίδιό σας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, θα γίνει κράτηση ποσού 500 ευρώ από το ποσό της εγγύησης για τον βιολογικό καθαρισμό του οχήματος, το οποίο δεν είναι κατάλληλο για την μεταφορά κατοικίδιων.

11.2. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλα τα ενοικιαζόμενα οχήματα της AESOP VANTOURS A.E.. Σε περίπτωση παραβίασης, θα κρατηθεί ποσό ύψους 500 ευρώ από το ποσό της εγγύησης για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων καπνού και για την αποζημίωση απώλειας αξίας του οχήματος.

11.3. Ο μισθωτής πρέπει πάντα να μεταχειρίζεται το ενοικιαζόμενο όχημα με προσοχή και να τηρεί όλους τους κανονισμούς και τους τεχνικούς κανόνες που αφορούν στη χρήση του, καθώς και να κλειδώνει πάντα σωστά το ενοικιαζόμενο όχημα και να το προστατεύει από κλοπή και φθορά από τρίτα πρόσωπα. Οι οδηγίες λειτουργίας του ενοικιαζόμενου οχήματος, καθώς και του εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ειδικότερα, ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η οδήγηση επιτρέπεται μόνο με κλειδωμένη φιάλη αερίου υπό όλες τις συνθήκες.

11.4. Ο μισθωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το όχημα μόνο εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελλάδας εκτός αν η AESOP VANTOURS A.E. έχει δώσει προηγουμένως γραπτή άδεια για τη χρήση του οχήματος σε ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες. Δεν υπάρχει κάλυψη ασφάλισης έξω από τις επιτρεπόμενες περιοχές/χώρες σύμφωνα με την ασφαλιστική κάλυψη.

11.5. Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το όχημα μόνο σε κατάσταση που είναι κατάλληλη για την οδήγηση και να σταματήσει να οδηγεί όταν νιώθει κούραση.

11.6. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη σωστή ασφάλιση των αποσκευών και των αξεσουάρ για την προστασία όλων των επιβατών και για την προστασία του οχήματος από ζημιές που προκαλούνται από το φορτίο.

11.7. Το όχημα πρέπει να χειρίζεται με προσοχή και επαγγελματισμό. Ο μισθωτής υποχρεούται να ελέγχει τακτικά αν το όχημα παραμένει σε ασφαλή τεχνική κατάσταση (φωτισμός, λάδια, υγρά, πίεση ελαστικών, κλπ.). Οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις του οχήματος πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και να αναφέρονται αμέσως στην AESOP VANTOURS A.E. για περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης.

11.8. Ο μισθωτής αν επιθυμεί να ταξιδέψει ακτοπλοϊκώς με το ενοικιαζόμενο όχημα, οφείλει να λάβει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από την εταιρεία πριν επιβιβάσει το όχημα επί του πλοίου.

12. Πολιτική απορρήτου

12.1 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, η AESOP VANTOURS A.E. θα συλλέξει προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων στους διακανονισμούς σας, το email σας, τη διεύθυνση σας και τον αριθμό τηλεφώνου.

12.2 Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για λόγους κράτησης και ασφάλειας. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν θα κοινοποιηθεί σε τρίτους (εκτός από την ασφαλιστική εταιρεία της AESOP VANTOURS A.E εάν ζητηθεί). Τα στοιχεία πληρωμής επεξεργάζονται μέσω του ασφαλούς διαδικτυακού συστήματος πληρωμών μας.

Για την πλήρη πολιτική απορρήτου της AESOP VANTOURS A.E., ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας.

13. Δίκαιο και Τόπος εκδίκασης διαφορών

13.1. Οι συμβάσεις ενοικίασης μεταξύ της AESOP VANTOURS A.E. και του μισθωτή υπόκειται αποκλειστικά στο δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

14. Ακύρωση

14.1. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται ανωτέρω. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης σας, πρέπει να μας ενημερώσετε (AESOP VANTOURS A.E., Δημητρίου Γούναρη 2, 185 31 Πειραιάς, +30 2104113317, [email protected]) με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση) για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, είναι επαρκές να αποστείλετε την ενημέρωση για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης που ορίζεται ανωτέρω.